DISCLAIMER

Je wordt vriendelijk verzocht deze disclaimer zorgvuldig door te lezen.

Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

C-idee Communicatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. C-idee Communicatie is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

C-idee Communicatie garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

C-idee Communicatie behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C-idee Communicatie. Je mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. C-idee Communicatie behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2018. C-idee Communicatie